NGUYÊN TẮC KINH DOANH

  1. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực về đạo đức

  2. Chúng tôi duy trì một bản sắc văn hóa trong sạch

  3. Chúng tôi tôn trọng đối tác, khách hàng và nhân viên của mình

  4. Chúng tôi quan tâm đến môi trường, sự an toàn và sức khỏe

  5. Chúng tôi là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội

Bài viết trước đó RESCO – BELGIUM
Bài viết sau đó TRIẾT LÝ 3 WIN