HỆ GIÁ TRỊ CỦA GLOBALVET

( Tầm nhìn – Sứ mệnh – Triết lý 3 win – Nguyên tắc kinh doanh – Giá trị xã hội)

Tầm nhìn

icon1

Đến năm 2030 thành tập đoàn đa ngành kinh doanh nhiều lĩnh vực.

 

 

 

Xem thêm

Sứ mệnh

icon2

Chúng tôi sinh ra để giải quyết vấn đề cho người chăn nuôi và làm giàu cùng họ.

 

 

 

Xem thêm

Bảng triết lí 3 win

icon3

1.Khách hàng WIN: Trong mọi thỏa thuận kinh doanh từ Globalvet, Khách hàng luôn là trung tâm trong sự phục vụ để đem đến niềm tin trong gói sản phẩm và tập dịch vụ.

 

Xem thêm

Nguyên tắc kd

icon4
  1. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực về đạo đức
  2. Chúng tôi duy trì một bản sắc văn hóa trong sạch.

Xem thêm 

Giá trị xã hội

icon5
  1. Chăm sóc sức khỏe động vật
  2. Chia sẻ kiến thức trải nghiệm
  3. Chất lượng và an toàn thực phẩm
  4. Kết nối cơ hội
  5. Cùng thịnh vượng.

Xem thêm ​