Vaccin

  • AROLIEF

    Tinh dầu thơm 20.5%
    Xuyên tâm liên 15%
    Acid citric 1.15%