Sát trùng

  • CONFORTDRY

    Hợp chất khoáng, thực vật hấp thụ, tinh dầu, rong biển

  • ECOTRU

    Pediococcus pentosaceus, Pichia farinosa, Dekkera bruxellensis
  • BESTAQUAM-S

    Didecyl dimethyl Aminonium bromide:10%